TH EN 

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

Enter
Image

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ในกลุ่มบริษัทอมตะ จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542 โดยมีบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ถือหุ้น 100 % มีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 700/2 หมู่1 อาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 บริษัทดำเนินธุรกิจจัดการแหล่งน้ำเพื่อผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา น้ำดิบ และดูแลระบบบำบัดส่วนกลางให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดระยอง

Image

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการทั้ง 2 นิคมฯ มากกว่า 800 โรงงาน บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การบริหารจัดการน้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมย่อมต้องมีการใช้ทรัพยากรน้ำค่อนข้างมาก บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีนโยบายในการนำน้ำเสียหลังผ่านการบำบัดแล้ว มาใช้รดน้ำต้นไม้สำหรับพื้นที่สีเขียวของนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่ง ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งมีความมั่นคงและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำของผู้ประกอบการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

มาตรฐานข้อกำหนด

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

ที่อยู่

เลขที่ 700/2 หมู่1 อาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

อีเมล: aw@amata.com

โทรศัพท์: +66(0)3893-9007

แฟกซ์: +66(0)3893-9001